Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - V eshopu hračkoshop.eu naleznete hračky a zboží pro miminka, pro děti i pro dospělé.

hrackoshop.eu
Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky HRAČKOshop.eu

A. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost LONG TOUR s.r.o. se sídlem Husova 820, 506 01 Jičín; IČ: 29111714, DIČ: CZ29111714, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28887 a touto společností provozovaný internetový obchod www.HRACKOshop.eu. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.HRACKOshop.eu. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na těchto obchodních podmínkách a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.HRACKOshop.eu. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží

B. Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.HRACKOshop.eu je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

 4. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.HRACKOshop.eu, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.

 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy), či vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě v rámci internetového obchodu www.HRACKOshop.eu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá. Může tak učinit kdykoliv písemně - zasláním emailové zprávy na adresu obchod@hrackoshop.eu, popřípadě osobně či telefonicky.

 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

C. Dodací podmínky

 1. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb nebo u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

 4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci Doprava a Formy úhrady.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

 6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

 7. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

D. Reklamace

 1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.HRACKOshop.eu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Společnost LONG TOUR s.r.o. Vám garantuje možnost vrácení zboží do 30 dnů od převzetí zboží. Na vrácení zboží máte tedy o 16 dní více, než ukládá zákon. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6. článku E těchto obchodních podmínek.

 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.

 3. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.

 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

  6. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

 7. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:

  1. u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 7 dní od uskutečnění objednávky

  2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

F. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetové nákupní galerie www.HRACKOshop.eu.

 2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.

 3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky byly publikovány dne 19. listopadu 2013 v 8:00 hod, od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.

 

Doprava a platba

 

Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím specializovaných služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit přepravce včetně rozhodnutí využít k dopravě objednaného zboží vlastních prostředků, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

 

 

Vrácení zboží a reklamace

Reklamační řád* je nedílnou součástí Obchodních internetového obchodu www.HRACKOshop.eu .
Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.
Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost LONG TOUR s.r.o. se sídlem Husova 820, 506 01 Jičín; IČ: 29111714, DIČ: CZ29111714, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28887 a touto společností provozovaný internetový obchod
 www.HRACKOshop.eu.
Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.HRACKOshop.eu
.
Není-li v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na
 www.HRACKOshop.eu.


Odpovědnost za vady zboží a záruka

 1. Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců.

 2. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 3. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.

 4. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.

 5. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání přepravcem, doporučujeme kupujícímu, aby přepravce požádal o vyhotovení záznamu o poškození zboží v průběhu přepravy.

 6. Před prvním použitím zboží doporučujeme kupujícímu prostudování návodu a záručních podmínek. Při používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

 7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

 8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

 9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

 10. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou prokazatelně věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 11. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

 • přiměřeným snížením kupní ceny

 • náhradním dodáním zboží

 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.


Postup reklamace

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.HRACKOshop.eu si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

Reklamovat zboží lze osobně, telefonicky a písemně.

V případě telefonické a písemné reklamace postupujte takto:

 1. Zavolejte nám na linku zákaznického servisu a sdělte svůj úmysl reklamovat zboží a nebo zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu obchod@hrackoshop.eu

 2. Nejpozději do dvou pracovních dnů Vám bude odesláno sdělení adresy nejbližšího autorizovaného servisu reklamovaného produktu. Pro případ, že daný výrobek bude nutné z důvodu absence autorizovaného servisu odeslat zpět prodávajícímu, můžete využít nabídky svozu reklamovaného zboží naším smluvním přepravcem, který pro Vás společnost LONG TOUR s.r.o. po vzájemné dohodě objedná. V případě, že nevyužijete možnost doručit reklamované zboží prostřednictvím smluvního přepravce LONG TOUR s.r.o., lze zboží doručit libovolným způsobem na adresu provozovny prodávajícího. V obou případech hradí přepravní náklady prodávající a to za předpokladu, že byla reklamace uznána jako oprávněná.

 3. Poté, co bylo reklamované zboží doručeno do provozovny prodávajícího, je této reklamaci přiděleno unikátní pořadové číslo. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení je obratem odesláno na kontaktní telefon formou SMS a dále i na kontaktní email adresu.

 4. V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme:

  1. adresovat zásilku přímo na adresu prodávajícího (adresa je uvedena na daňovém dokladu a na www.HRACKOshop.eu v kontaktech)

  2. zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“

  3. vložit do zásilky kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu (v případě, že již daňový doklad nevlastníte nebo jej nemůžete nalézt, vložte do zásilky takové údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní obchodní případ dohledat v našich záznamech)

  4. vložit do zásilky stručný popis závady

  5. v případě, že zásilku odesíláte bez využití nabídky svozu prostřednictvím našeho smluvního přepravce, doporučujeme zásilku pojistit a zaslat s podacím lístkem či jiným dokladem prokazujícím její odeslání

 5. Prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.

 7. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

V případě osobní reklamace nás, prosím, navštivte v distribučním centru prodávajícího (adresa je uvedena na daňovém dokladu a na www.HRACKOshop.eu - kontakty).


* Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nadměrné používání hraček např. v dětských koutcích, školských zařízeních, provozování hraček na pouťových atrakcích či půjčování hraček může vést ke značnému zkrácení obvyklé životnosti produktu, což nelze chápat coby skrytou vadu výrobku či jiný rozpor s kupní smlouvou uzavřenou prodejem daného výrobku.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů  (dále jen prohlášení):

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost LONG TOUR s.r.o. se sídlem Husova 820, 506 01 Jičín; IČ: 29111714, DIČ: CZ29111714, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28887 a touto společností provozovaný internetový obchod www.HRACKOshop.eu.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu
 www.HRACKOshop.eu.
Není-li v tomto prohlášení uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.HRACKOshop.eu.

Preambule

Nákupy na www.HRACKOshop.eu se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. I my jsme zákazníci a ani nám není jedno, jak je s našimi osobními údaji nakládáno, a proto ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost:

 1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

 2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem

  1. plnění smlouvy uzavřené prodávajícím

  2. nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů (rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje)

 3. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu, popřípadě ke zpracování dotazníku spokojenosti, který je zasílán smluvním partnerem – poskytovatelem informačních služeb.

 4. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy, a to elektronickou cestou na e-mail adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se Zákonem 101/2000 Sb., žádným způsobem dále zpracovávány.

 5. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu www.HRACKOshop.eu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na obchod@hrackoshop.eu

Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Tyto údaje jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas.
Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky.

 

 

 

 

© www.hrackoshop.eu provozováno na systému Shop5.cz

© www.hrackoshop.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace